Undersökningens syfte har varit att studera förekomsten av tumlare inom Skälderviken, ett kustnära havsområde vid Skånes nordvästra del, samt utreda om det nuvarande fritids- och yrkesfisket kan utgöra ett hot mot tumlare i form av bifångst.