Våra grunda kustmiljöer har många viktiga funktioner för våra kustekosystem, men de är också utsatta för ett mycket stort exploateringstryck. Nya bostäder, utfyllnader för vägar, ledningsdragningar och sist men inte minst små och stora brygganläggningar för båtar stör livsmiljöer som kan vara omöjliga att ersätta.