Sikyngel inventerades i ett antal vikar i Västernorrland. Ökad utbredning av vass, undervattensvegetation och lösdrivande trådalger minskar sikens rekryteringsområden. De flesta lokaler som undersöktes var dock för det mesta rena sandstränder. De lokaler där flest yngel påsträffades var långgrunda och inte helt exponerade mot havet, vilket även gör dessa områden mer känsliga för övergödning och igenväxning som är ett av de största hoten mot siken.