Fucus vesiculosus från marin miljö (Atlanten) och brackvattenmiljö (Bottenhavet) har studerats, och fysiologiska skillnader mellan de olika ekotyperna har påvisats. De fysiologiska skillnaderna kan delvis förklaras som en anpassning till de skilda livsmiljöerna. För att få en bättre förståelse för algers anpassningar i Bottenhavet och lättare kunna relatera fysiologin hos den i Bottenhavet immigrerade F. vesiculosus till miljön, så har även den endemiska brackvattensarten Fucus radicans inkluderats i studien.