Med fem års mellanrum har nu två undersökningar gjorts på sedimenten i Sveriges havsområden. De förändringar som skett sedan år 2003 kan ha flera orsaker, och det är inte lätt att urskilja vad som är naturliga förändringar och vilka förändringar som är orsakade av människan. Vad vi dock får svar på är om de undersökta metallerna finns i halter över den naturliga bakgrundsnivån eller inte i våra havsområden.