Våra svenska havsområden präglas i hög utsträckning av den skiktning mellan ytvatten och bottenvatten som främst orsakas av skillnader i salthalt. Det är stora olikheter mellan de sex havsområdena i skiktningens styrka och djup, vilket ger haven olika egenskaper.