Koncentrationen av näringsämnen ökade fram till slutetav 80-talet, vilket allmänt ansågs bero på ökad mänsklig tillförsel. I början av 1990-talet minskade koncentrationen av fosfor, för att under 2000-talet återigen snabbt öka till tidigare nivå efter att utbredd syrebrist frisatt fosfor från sedimenten.