Studien analyserar ett antal viktiga ekonomiska, politiska, och rättsliga förhållanden som påverkar vindkraftens utbyggnad i Sverige. Den presenterar också en översiktlig samhällsekonomisk analys av den svenska vindkraftspolitiken och diskuterar behovet av förändringar i politikens mål, styrmedel och rättsliga processer. Studien utgår från ett "investerar-perspektiv" på den svenska vindkraftsutbyggnaden, och kombinerar nationalekonomiska och rättsvetenskapliga metoder i syfte att diskutera ändamålsenligheten i den rådande politiken.