Bakterier är nyckelorganismer i marina ekosystem. De är viktiga för näringsämnenas kretslopp tack vare sin förmåga att transformera löst organiskt kol och andra näringsämnen. Bakteriesamhällets artsammansättning och produktivitet i ytvattnen förändras ständigt i både tid och rum. Många underliggande biologiska processer såsom när, varför och hur bakterieplankton reagerar på årstider och andra miljöförändringar är fortfarande dåligt förstådda. I denna avhandling har Carina Bunse gjort experiment med modellorganismer och naturliga bakteriesamhällen samt fältstudier för att studera molekylära, fysiologiska och ekologiska mekanismer som gör det möjligt för marina bakterier att anpassa sig till sin miljö.