Avhandling

Utvärdering och övervakning av genetiska mönster i bevarandesyfte med speciellt fokus på Skandinavien

Assessing and monitoring genetic patterns for conservation purposes with special emphasis on Scandinavia

För att förstå de genetiska effekterna av mänskliga aktiviteter krävs information om naturliga genetiska mönster hos arten. Endast ett fåtal svenska arter har undersökts genetiskt vilket försvårar en effektiv övervakning. Anna Palmés forskning bidrar till att öka den genetiska kunskapen om öring i Jämtland samt tumlare och gädda i Östersjön. Resultaten visar på olika genetiska mönster hos de tre arterna och olika grad av genetisk sårbarhet.

Relaterad information