Den största delen av Östersjön består av mjuka bottenhabitat. De ekosystemtjänster som bottenfaunan ger, t ex nedbrytning av föroreningar och omvandling av dött organiskt material är ovärderliga för livet på jorden och i allra högsta grad för Östersjön. Det man har kommit fram till i den här avhandlingen är att omvandlingen av organiskt material i sediment ökar ju fler arter som tillsammans tar hand om det och att miljöföroreningar kan hota den bakteriella mångfalden och bakteriers nedbrytning av organiskt material. Man kom även fram till att den invandrade havsborstmasken Marenzelleria arctia till största delen utnyttjar andra resurser än de inhemska sedimentätarna gör och därmed ökar mångfalden av djur i systemet.