Sjögräsängars höga primärproduktion och habitaten de utgör är av stor vikt för mycket marint liv. Den här studien visar att mångfalden bland cyanobakterier i sjögräsängar vid kustområden i Indiska oceanen är stor. Både artsammansättningen och kvävefixeringen hos cyanobakterierna skiljde sig åt mellan olika sjögräsarter och säsonger. Bland annat påvisades att kvävefixeringen var lägre i övergödda områden. Dessa fluktuationer hos cyanobakteriefloran kan indikera störningar i miljön och därmed användas vid förvaltningsarbete av kuster.