Syftet med Svenska Högarnas naturreservat är att skydda, bevara och utveckla ett ytterskärgårdsområde med höga natur- och kulturvärden. Värden för ett rörligt friluftsliv ska också tillvaratas. Målsättningen är att reservatet ska utgöra ett referensområde för forskning, undervisning och miljöövervakning.