Om viken och hur ekologisk status bestäms

Den omfattande inventeringen av Svealandskustens grunda vikar presenteras i form av figurer för varje vik. Här beskrivs och förklaras figurgruppen Om viken. Vad menas med artrikedom och rödlistade växter? Här förklaras också den viktiga skillnaden mellan känsliga och toleranta växter. När viken och dess växtsamhälle inventerats är det dags att göra en bedömning av vikens samlade ekologiska status. Hur det går till beskrivs här nedan i detalj.


Känsliga arter

Känsliga arter är sådana som i forskningsstudier visat sig minska i förhållande till andra arter vid ökad halt näringsämnen, grumlighet, eller båttrafik. Dessa arter är ofta långsamväxande och många gånger småväxta.
Arter som klassats som känsliga är kransalger (Charophyceae), nål- och dvärgsäv (Eleocharis acicularis/parvula), trådnate (Stuckenia filiformis), skruvnating (Ruppia cirrhosa), ålgräs (Zostera marina) och sudare (Chorda filum).

Bilden visar ett ankare i en ålgräsäng


Toleranta arter

Toleranta arter är sådana som i forskningsstudier visat sig öka i förhållande till andra arter vid ökad halt näringsämnen, grumlighet och båttrafik. Dessa arter är ofta snabbväxande och långa så att de kan nå ljuset i grumliga förhållanden. Vissa av dem har flikiga eller stora platta blad för effektivt upptag av näring direkt från vattnet.

Arter som klassats som toleranta är hornsärv (Ceratophyllum demersum), axslinga (Myriopyllum spicatum), kransslinga (Myriophyllum verticillatum), ålnate (Potamogeton perfoliatus), spädnate (Potamogeton pusillus), hjulmöja (Ranunculus circinatus), hårsärv (Zannichellia palustris), höstlånke (Callitriche hermaphroditica), korsandmat (Lemna trisulca), krullig borsttråd (Chaetomorpha filum) och östersjösallat (Monostroma balticum).

Bilden visar axslinga


Ekologisk status

När viken och dess växtsamhälle inventerats är det dags att göra en bedömning av vikens samlade status.
Den ekologiska statusen ger en indikation om enskilda vikar avviker från naturliga förhållanden. Hög och god status indikerar att växtsamhället i vikarna är naturligt, medan måttlig, otillfredställande eller dålig status indikerar att växtsamhället är förändrat på grund av mänskliga aktiviteter såsom övergödning, båttrafik eller muddring. Ju lägre status desto större är storleken på förändringen i växtsamhället.

Statusklassningen baseras i första hand på proportionen av känsliga och toleranta arter, där kriterierna för öppna vikar och sund är något skilda från kriterierna för inneslutna vikar som glon och gloflador. Mängden fiskyngel i vikarna är ett exempel på organismer som tydligt påverkas av vegetationen. Undersökningar visar att det finns mycket fiskyngel i vikar med hög andel känsliga växtarter. I ett andra steg värderas vattenväxternas totala täckningsgrad i viken. Statusklassningen av Östersjöns havsvikar är under utveckling.


Så räknas vikens status ut

Den ekologiska statusen ger en indikation om enskilda vikar avviker från naturliga förhållanden. Metoden baseras på resultat presenterade i Hansen (2012) och Hansen & Snickars (2014) men är under fortsatt utveckling.
I dagsläget baseras statusen endast på vattenvegetation. Statusklassningen baseras i första hand på proportionen av känsliga och toleranta arter, och i andra hand på den totala täckningen av vattenväxterna. Statusen har räknats fram i tre steg (A, B och C) med lite olika kriterier beroende på om det är inneslutna eller öppna vikar. Uträkningen framgår nedan.

  • Hansen & Snickars (2014) Applying macrophyte community indicators to assess anthropogenic pressures on shallow soft bottoms
  • Hansen (2012) Benthic vegetation in shallow inlets of the Baltic Sea - Analysis of human influences and proposal of a method for assessment of ecological status

Inneslutna vikar (glon och glo-flador)

A. Om Ekvation 1 blir:
större än 42, ges värdet 4
större än 15, ges värdet 3
mindre än eller lika med 15, ges värdet 2

B. Om medelvärdet av den samlade täckningsgraden av all undervattensvegetation är:
större än 24, ges värdet 1
större än 15, ges värdet 2

C. Ekologisk status = A-B, där
4 = Hög status
3 = God status
2 = Måttlig status
1 = Otillfredsställande status
0 = Dålig status


Öppna vikar och sund

A. Om Ekvation 1 blir:
större än 14, ges värdet 4
större än -5, ges värdet 3
mindre än eller lika med -5, ges värdet 2

B. Om medelvärdet av den samlade täckningsgraden av all undervattensvegetation är:
större än 24, ges värdet 1
större än 15, ges värdet 2

C. Ekologisk status = A-B, där
4 = Hög status
3 = God status
2 = Måttlig status
1 = Otillfredsställande status
0 = Dålig status

Sök på havet.nu