Vattenarbete i Vaxholm

Vaxholm sätter stort värde på havsmiljön och har under många år arbetat med åtgärder för att minska belastningen på kustvattnen. En Vatten- och Avloppsplan ska antas under hösten och en Blåplan för stadens vattenområden håller på att tas fram. Vattnet som omgärdar staden delas med många andra och det är viktigt att samarbeta med grannkommunerna kring frågor som miljö, vatten och kommunikationer.


En Blåplan för framtiden

En Blåplan tas just nu fram av staden, och inventeringar genomförs under sommaren 2014 för att samla in kunskap och data från olika platser. Blåplanen ska vara en strategi för utveckling kring frågor som gäller havs- och vattenmiljöer. Planen kommer att behandla vattnet ur ett brett perspektiv och ta upp och belysa intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Blåplanen kan även komma att fungera som underlag för tillståndsprövningar enligt Plan- och Bygglagen och Miljöbalken, exempelvis för strandskyddsdispenser.


Viktigt att förbättra avlopp

Kommunen har genomfört åtgärder för att minska belastningen på kustvattnen, bland annat genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt genom inventering av statusen på enskilda avloppsanläggningar för att ställa krav på förbättringar där reningen är dålig.
Både Vaxholms stad och Österåkers kommun har under 2014 fått klartecken att ansluta sina avloppsvatten till Käppalaverket på Lidingö. Detta främst för att de mindre reningsverk som nu används, Margretelund och Blynäs, kommer att nå sitt kapacitetstak inom 5-6 år. En koppling till Käppalaverket tros minska miljöpåverkan genom bättre rening av vattnet.

Ett förslag på VA-plan har tagits fram av Vaxholms stad i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor och Roslagsvatten AB. Förslaget var på samråd under våren 2014. Efter klartecken att ansluta till Käppalaverket har den arbetats om och beräknas antas under hösten 2014. Remissversionen finns att läsa på stadens hemsida.


Miljösmart i skärgården

Vaxholms stad ser det angeläget att lyfta vattenfrågan ur flera perspektiv. I projektet "Miljösmart i skärgården" under sommarhalvåret bjuds olika aktörer in för att under några dagar göra det möjligt för boenden och besökare att ta del av information om Östersjön och miljö. Projektet öppnar samtidigt upp för medborgardialog. För att lyfta frågan om vattenmiljö har skräpdykning i Vaxholms gästhamn utförts tillsammans med ett dykföretag.


Båtliv med gott samvete

Miljö- och hälsoskyddskontoret tipsar båtägare om vad man bör tänka på för att undvika att förstöra skärgårdens känsliga miljö. Både vad gäller farligt avfall, båtbottenfärger och latrin. Där finns också information om var båttvättar, latrinsugar och miljöstationer finns.


Samarbeten

Förutom självklara samarbeten med grannkommunerna är Vaxholm engagerad i andra nätverk och organisationer:
Svealand kustvattenvårdsförbund - som verkar för att samordna och utveckla den pågående miljöövervakningen. Även samordning av samarbeten med andra vattenvårdsförbund och internationella organisationer faller inom förbundets uppgifter. Medlemmarna består av kommuner, län, landsting, företag och organisationer.
ÖstersjöInitiativet - ett nätverk av kustkommuner. Förutom Vaxholms stad så ingår Kalmarsundskommissionen, Region Gotland, Marint Centrum i Simrishamn, Trelleborgs kommun, Värmdö kommun och Valdemarsviks kommun i nätverket.
Skärgårdsstrategin - arbetar för att utveckla den fantastiska plats som Stockholms skärgård är, för både bofasta och besökare. Besöksnäringen kan bli en grundbult för en livskraftig skärgård.

  • Svealands Kustvattenvårdsförbund Förbundets verksamhetsområde omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län och sträcker sig från länsgränsen mot Gävleborgs län i norr och till länsgränsen mot Östergötlands län i söder.
  • ÖstersjöInitiativet Ett samarbete mellan kommuner och regioner som vill försöka översätta de politiska riktlinjerna till praktiska åtgärder för att förbättra miljön i och runt Östersjön.
  • Skärgårdsstrategin Stockholms skärgård är en av fem destinationer i en nationell satsning på hållbar destinationsutveckling.

Stort intresse för provtagning

Nyhet 1/8, 2016

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust.


Åtgärder har gett resultat

Nyhet 9/6, 2016

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky.


Så mår Värmdös fjärdar

Nyhet 12/5, 2016

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015.


Kan musselodling rädda Östersjön?

Nyhet 4/4, 2016

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen.


Film om havsöring och fiskevård

Nyhet 17/2, 2016

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sportfiskarna tagit fram en film, Silverskatten, som visar vilka fanta...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Rapport 2017

Denna rapport har tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge ...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Rapport 2016

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som g...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Rapport 2015

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med sy...


Levande skärgårdsnatur 2016

Rapport 2016

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Lev...


Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Rapport 2016

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga näring...


Sök på havet.nu