Provtagningar i Trosa

Kommunen samverkar om vattenprovtagning med Svealands Kustvattenvårdsförbund, Trosaåns vattenvårdsförbund och med länsstyrelsen i Södermanland.

Trosaåns vattenvårdsförbund tog 2013 fram en sammanställning över samtliga kända aktuella och avslutade provtagningar inom avrinningsområdet. Pågående provtagning i kommunen sker vid Åbro, Kroka och vid Villabron i Trosa.

Övervakning som utförs av Svealands kustvattenvårdsförbund omfattar Gupafjärden, Gunnarbofjärden, Skettnefjärden, Askö, Asköfjärden, Hållsviken, Bokösund, Lagnöviken och Notstickshällen.


Fältstationen Askölaboratoriet

Dessutom ligger Askölaboratoriet i Trosa skärgård. Här utförs svensk marin forskning och miljöövervakning. Laboratoriet hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum och vattnet kring Askö är ett av de mest välundersökta i världen. Sedan 1970 fungerar Asköområdet som referensområde för miljöövervakning och har stor internationell betydelse.

Sök på havet.nu