Grunda vikar - viktiga och hotade

Grunda vikar fungerar som lek- och uppväxtmiljöer för flera fiskar i Östersjöns kustområden. Tillgången till sådana miljöer har visat sig begränsa storleken på bestånden av rovfisk. Samtidigt är trycket på dessa miljöer stort. Strandexploatering och övergödning påverkar fiskarnas rekryteringsmiljöer och minskar produktionen av stor fisk, vilket kan få långtgående effekter både på kustens ekosystem och på de tjänster som vi människor värdesätter.


En artrik och värdefull miljö

I de grunda vikarna är bottnarna mjuka, eftersom vattnet oftast är lugnt. Här kan sand och ännu finkornigare material sjunka till botten. Vattenväxter breder ut sig i täta ängar. Det finns nästan inga alger eftersom de behöver ett hårt underlag att fästa sig på. Enstaka tångruskor sitter fast på stenar. Längst in i viken står vassen tät. I denna miljö finns en stor mängd snäckor, kräftdjur, insekter och larver, liksom gott om fiskyngel. Många av dessa arter har sitt ursprung i sötvatten. Viken är som ett skafferi, fullt med mat för fiskar och fiskyngel. De vegetationsrika vikarna hör till de allra artrikaste och mest produktiva livsmiljöer vi har i Östersjön. Sammantaget är de mycket viktiga för Östersjöns kustmiljö.


Långsam och förrädisk utveckling

Trots att grunda vikar är mycket viktiga som lek- och uppväxtområden för fisk finns en oroande utveckling, där allt fler av dessa känsliga livsmiljöer påverkas av strandexploatering. Just här byggs båthamnar, bryggor och hus. Byggandet åtföljs av båttrafik, muddringar och ökat näringsläckage från land, vilket bland annat ger grumligare vatten som missgynnar vegetationen och indirekt också reproduktionen hos fiskar.

Ny forskning visar att redan 2005 var 40% av dessa livsmiljöer klart exploaterade i Stockholms skärgård. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer alla rekryteringsområden nära tätorter att vara exploaterade inom 50 år om de inte skyddas. Det kan få långtgående effekter både på fisket och kustens ekosystem. Den långsamma förändringstakten gör det här miljöproblemet förrädiskt.


Dåligt skydd för viktiga områden

Det vore önskvärt att de kvarvarande orörda vikarna hade ett starkt lagskydd, men så verkar det inte vara. Strandskyddslagstiftningen väger i många fall för lätt när exploateringsintressena är starka, och det gör att man ofta ger undantag för byggande längs stränder och i vatten i känsliga miljöer.

Inte heller det befintliga nätverket av marina skyddade områden ger ett tillräckligt skydd. Knappt fyra procent av fiskens reproduktionsområden är skyddade av detta nätverk. Siffran är uppseendeväckande, eftersom den faktiskt är lägre än om man hade placerat ut de skyddade områdena helt slumpmässigt.

Det här illustrerar på ett markant sätt ett grundläggande problem med marina skyddade områden, nämligen att de ofta läggs i vågexponerade områden långt ute i skärgården där konflikterna är som minst. De artrika inneslutna vikarna, som är extra känsliga för störning genom den låga vattenomsättningen, erhåller sällan det skydd de så väl skulle behöva.

Stort intresse för provtagning

Nyhet 1/8, 2016

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust.


Åtgärder har gett resultat

Nyhet 9/6, 2016

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky.


Så mår Värmdös fjärdar

Nyhet 12/5, 2016

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015.


Kan musselodling rädda Östersjön?

Nyhet 4/4, 2016

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen.


Film om havsöring och fiskevård

Nyhet 17/2, 2016

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sportfiskarna tagit fram en film, Silverskatten, som visar vilka fanta...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Rapport 2017

Denna rapport har tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge ...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Rapport 2016

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som g...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Rapport 2015

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med sy...


Levande skärgårdsnatur 2016

Rapport 2016

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Lev...


Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Rapport 2016

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga näring...


Sök på havet.nu