Svealandskusten 2014 - om miljötillståndet längs Svealands kust

Svealandskusten 2014 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, samt artiklar från andra aktörer i regionen. Förbundets provtagningar visar att ett stort inflöde av djupvatten från Östersjön gett mycket låga syrehalter i flera av skärgårdens djupaste fjärdar. Den återkommande redovisningen av miljötillståndet längs Svealandskusten samsas i år med resonemang om konsekvenser av nya referensvärden och tillförlitlighet i statusklassningen. Dessutom har förbundet sammanställt en källfördelad belastning för de nya åtgärdsområden som Vattenmyndigheten föreslagit, och analyserat hur enhetliga tillståndsvariablerna är för de kustvatten som ingår. Jordbruksverket redogör i en artikel för åtgärder inom jordbruket som kan ge goda effekter på kustvatten. Länsstyrelsen i Södermanland beskriver ett initiativ runt Svärtaån för att minska belastningen på de övergödda vikarna i Nyköping. Projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm berättar om naturvärdeskartor, och en forskargrupp förklarar varför grunda vikar behöver bättre skydd än vad som nu är fallet. Slutligen presenteras den nya webbplatsen svealandskusten.se som samlar kunskap om regionens vattenarbete. I den nya delen Medlemspresentation berättar Viking Line om sin verksamhet och sina åtgärder för att skydda havsmiljön. I detta avsnitt kommer framöver andra medlemmar i förbundet att presenteras.


Jag vill beställa Svealandskusten 2014

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad så länge det rör sig om enstaka exemplar.

Namn:

ev. Organisation:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Epostadress:Sök på havet.nu