Åtgärdsområdet Furusundsleden

Furusundsleden är den norra av de stora farlederna in till Stockholm. Leden har fått sitt namn efter ön och orten Furusund, invid det smala sundet mot ön Yxlan i Stockholms norra skärgård.


Om åtgärdsområden

Vattenmyndigheterna har definierat ett antal geografiska åtgärdsområden som en grund för åtgärdsarbetet inom vattendirektivet och för uppföljning av åtgärdernas effekter. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status.

Mycket av arbetet som berör våra kustvatten handlar om att minska övergödningen. Fysisk störning är ett annat viktigt område, där strandexploatering och vandringshinder för fisk och andra djur och växter är några bekymmersamma exempel. Åtgärder mot miljögifter består i stor utsträckning av sanering av förorenade områden, liksom lagstiftning och information.


Fakta om Furusundsleden

Åtgärdsområdet Furusundsleden är 544 kvadratkilometer stort, varav 37 procent är hav. Totalt 10 vattenförekomster ingår i området, och de har ganska enhetlig vattenkvalitet. Kapellskärsområdet avviker dock genom att ha bättre siktdjup än övriga områden.
Jordbruk, enskilda avlopp och dagvatten etc. är de dominerande källorna för tillförsel av fosfor, medan kvävetillförseln till mer än hälften kommer från deposition på havsytan.


Karta över åtgärdsområdet

Här på kartan är hela åtgärdsområdet markerat, liksom alla de vattenförekomster som ingår. Om du klickar på de gröna romberna får du mer information om vattenförekomsten och en länk till området i VISS där status, miljöproblem och åtgärder presenteras.

Laddar karta

Sök på havet.nu