Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Information

Utgivare: Stockholm Vatten och Avfall (2017)

Ingår i rapporten: Stockholm Vatten och Avfall

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Stockholm Vatten och Avfall som pdf

Om rapporten

Denna rapport har tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge en tillståndsbild av Stockholms skärgård. Fokus i rapporten ligger på skärgården som recipient för de tre stora avloppsreningsverken som Stockholm Vatten och Avfall (Henriksdal och Bromma) och Käppalaförbundet (Käppala) driver.

2016 års rapport innehåller information om skärgårdsvattnets kemiska sammansättning, samt det biologiska liv som samtidigt pågår där, i samhällen av växtplankton, djurplankton och bottenfauna. I rapporten görs försök till att hitta förklaringar till kopplingar mellan människans påverkan, i form av exempelvis tillförsel av renat avloppsvatten, utflödande Mälarvatten, och skärgårdens komplexa samspel mellan kemi och liv. Sambanden är komplexa, men förhoppningsvis bidrar denna sammanställning som en del av pusslet till en ökad förståelse av skärgårdens vatten. Vattnet i skärgården har under 2016 provtagits mer än 2200 gånger för att ge underlag till denna rapport.

Sök på havet.nu