Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Information

Utgivare: Stockholm Vatten (2016)

Ingår i rapporten: Stockholm Vatten

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Stockholm Vatten som pdf

Om rapporten

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som ger en tillståndsbild av Stockholms skärgård. Fokus i rapporten ligger på skärgården som recipient för de tre stora avloppsreningsverken som Stockholm Vatten (Henriksdal och Bromma) och Käppalaförbundet (Käppala) driver. Vattnet i skärgården har provtagits nästan 2000 gånger under 2015 för att ge underlag till denna rapport. 2015 års rapport kan framförallt ses som en uppdatering av läget beträffande vattnets sammansättning av vissa kemiska beståndsdelar och växtplankton. En nyhet för året är att även djurplankton har provtagits vid Koviksudde. En viss revidering av det tidigare vattenkemiska provtagningsprogrammet har också gjorts. Detta har inneburit att prover nu tas minst en gång i månaden under hela året för flera lokaler i innerskärgården. Detta bidrar förhoppningsvis till en ökad förståelse av de komplexa samband som kan finnas i skärgårdens vatten.

Sök på havet.nu