Miljögifter i sedimenten

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Författare: Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2015

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2015 som pdf

Sedimentens innehåll av miljögifter i Stockholms län har åter undersökts. Halterna av både metaller och organiska ämnen är generellt som högst i centrala Stockholm. De flesta ämnen visar en tendens till att minska över tid, undantaget koppar och flamskyddsmedlet PBDE som verkar ha ökat. Höga halter av koltjäreämnet antracen och tributyltenn från båtbottenfärger gör att god kemisk status endast uppnås på en provlokal, i ytterskärgården.

Sök på havet.nu