Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård

Information

Utgivare: Upplandsstiftelsen (2015)

Ingår i rapporten: Upplandsstiftelsen

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Upplandsstiftelsen som pdf

Om rapporten

Upplandsstiftelsen har under de senaste åren, tillsammans med berörda markägare, planerat och arbetat med att förstärka fiskrekryteringen av främst abborre, gädda och sik i Uppsala län. Projektet Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård pågick 2010-2012. I denna rapport presenteras det fortsatta arbetet som genomförts under 2015 med finansiering från Upplandsstiftelsen. Rekryteringsåret 2015 får betraktas som bra för abborre, relativt bra för gädda och sämre för cyprinider i de områden som provfiskats längs Upplandskusten. Sikrekryteringen i den viktiga Kallrigafjärden var måttlig 2015 och bör följas upp. Dessutom bör lekstudier, som visar om det är kustlekande eller älvlekande sik som fångas, utföras. Resultaten från detta projekt tillsammans de planerade insatserna inom ramen för andra åtgärder vid kusten som Upplandsstiftelsen utför, kommer förhoppningsvis att leda till stärkta kustfiskbestånd av sik, abborre och gädda. De utplacerade risvasarna är ett exempel på en sådan metod som, förutom att den är billig, även ger snabb positiv effekt. Upplandsstiftelsen arbetar med återskapande av våtmarker längs kusten för att gynna fiskrekryteringen av framförallt gädda och abborre. Kommande år är det mycket angeläget att det sker en uppföljning av insatserna med återskapande av våtmarker, både genom studier av yngelutvandring och genom yngelprovtagning på sensommaren.

Sök på havet.nu