Trender för vattenkvaliteten i länets sjöar

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm (2014)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Stockholm

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Stockholm som pdf

Om rapporten

En undersökning som Länsstyrelsen genomfört i 185 av länets sjöar under perioden 1995–2012 visar att halten fosfor i sjöarna minskar stadigt, framför allt i de mest övergödda sjöarna. Minskningen beror på att de åtgärder som har gjorts mot övergödning har varit framgångsrika. Resultaten pekar mot att fosforhalten minskat i sjöar där den mänskliga påverkan är stor men att den är oförändrad i de sjöar där människans påverkan är liten. En annan tydlig trend är att vattnets motståndskraft mot försurning har ökat. Orsaken är ett minskat atmosfäriskt nedfall av sura svavelföreningar. Samtidigt har brunfärgningen av vattnet ökat de senaste tio åren, främst i sjöar som har mycket skog i tillrinningsområdet. Det beror på att mer humusämnen förs från skogsmarken ner i sjöarna.

Sök på havet.nu