Svealandskusten 2012 - om miljötillståndet längs Svealands kust

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

Svealandskusten 2012 sammanfattar miljötillståndet i regionens kustvatten. Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, men innehåller också artiklar om undersökningar som gjorts av andra aktörer. I Svealandskusten 2012 beskrivs hur belastningen av näringsämnen från vattendrag och punktkällor ser ut i regionen som helhet samt i fjärdar och vattendrag. Kustområdenas ekologiska status redovisas och sammanfattas på ett överskådligt sätt, och syresituationen på bottnarna visar glädjande nog på en förbättrad situation i många områden. Förbundet skriver också om en kvalitetsgranskning av recipientkontrollprogrammet i Stockholms skärgård som gav nedslående resultat. Andra aktörer i regionen skriver om miljögifter i sedimenten, om resultaten från ett provfiske mitt i centrala Stockholm, samt om hur man undersöker vad sälarna egentligen äter för fiskarter.

Sök på havet.nu