Nyhetsarkiv

Totalt 105 sökträffar. Visar sidan 1 av 6

Stort intresse för provtagning

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust. Lokalpressen hängde med på första rundan i juli, och vid den andra rundan i augusti deltog de stora morgontidningarna DN och SvD, liksom Ny Teknik. Journalisterna går ombord på provtagningsbåten R/V Andrea vid lämplig brygga och följer med ut till någon närmare 200 platserna som undersökts årligen sedan 2001. Provtagningsprogrammet är unikt i Sverige och ger ett utmärkt underlag för att följa resultaten av de åtgärder som genomförs för att minska övergödningen av vår vackra kust. (2016-08-01)

Åtgärder har gett resultat

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky. Han har ansvarat för den nationella miljöövervakningen av grunda bottnar i Östersjön i många år och pekar på blåstången som ett positivt exempel. Den kan numera växa på allt större djup eftersom sikten förbättrats när övergödningen vid kusten minskat. (2016-06-09)

Så mår Värmdös fjärdar

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015. Saxarfjärden, Sollenkrokafjärden och Kanholmsfjärden utmärker sig också för ovanligt god vattenkvalitet. - De två senaste somrarna har det varit ovanligt mycket alger som gynnas just av fosfor i Kanholmsfjärden och söderut, särskilt i Nämdö och Jungfrufjärden, säger Jakob Walve vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, som gör årliga mätningar åt Svealands kustvattenvårdsförbund. Det kan bero på att det syrefattiga vattnet lösgör fosfor ur bottnarna. (2016-05-12)

Kan musselodling rädda Östersjön?

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen. Men kanske kan blåmusslor ändå bli en liten del i behandlingen av ett övergött innanhav? Saken ska undersökas i ett nystartat projekt där Nacka kommun deltar tillsammans med Haninge och Norrtälje. Länsstyrelsen stöder samverkansprojektet med LOVA-bidrag. Att odla blåmusslor är ett sätt att ta hand om en del av näringsöverskottet i själva vattnet. När man sedan skördar musslorna lyfts näringen bort ur havet och kan användas till något nyttigt.  (2016-04-04)

Film om havsöring och fiskevård

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sportfiskarna tagit fram en film, Silverskatten, som visar vilka fantastiska miljöer Stockholms skärgård erbjuder, inte minst för att fiska havsöring i. - En förutsättning för att detta ska finnas kvar är att vi bedriver en bra och ändamålsenlig fiskevård. Det krävs både restaurering av vattendrag och långsiktigt skydd av både vattendrag och havsmiljöerna, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen.  (2016-02-17)

Provfiske visar allvarlig situation

Byggandet i Stockholm påverkar fisken negativt. Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen provfiskar nu i Ulvsundasjön för att undersöka Mälarens fiskbestånd. Tidigare har man exempelvis sett att gäddan försvann efter bygget av Hammarby sjöstad. Redan nu har 40 procent av fiskens lekområden byggts bort i Stockholm skärgård och även om Mälarens stränder inte är lika exploaterade så är läget allvarligt. Gädda och abborre är våra vanligaste rovfiskar, de har en stor betydelse för ekosystemet och vattenkvaliteten. Om rovfisken försvinner försämras vattnet. (2015-09-15)

Grönling ger god miljö

Den sällsynta fisken Grönling finns i Igelbäcken som mynnar i Edsviken. Bland annat därför har många skydds- och restaureringsåtgärder utförts, med lyckat resultat. Igelbäcken är relativt orörd och är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet. Kommunerna längs bäcken samarbetar med länstyrelsen och lokala föreningar för att värna om denna lilla pärla.  (2015-08-24)

Dags att tvätta båtbotten

Årets halvstulpanssäsong är på gång. Den 7 augusti 2015 har havstulpanerna satt sig fast ifrån Helsingborg i Skåne län ända till Östhammar i Uppsala län samt kring Gotland och Åland. Havstulpanvarning har skickats på sms till dem som anmält sig till tjänsten. Nu är det fortfarande lätt att tvätta bort de små knottrorna. När de växt till sig blir det betydligt svårare. (2015-08-10)

Spöknät bärgat

Ett större övergivet fiskenät hittades häromdagen av Kustbevakningen i Norrtäljeviken. Nätet hade legat i länge och drivit runt och innehöll både rutten och nyfångad fisk. Nätet togs i beslag och direktförverkades.  (2015-06-02)

Gäddfabrik får stöd av SSAB

På Tunabergshalvön söder om Oxelösund ska en igenväxt våtmark röjas för att restaurera lekplatser för gädda och samtidigt minska övergödningen av Östersjön. Tanken är att gäddorna ska kunna vandra upp från Bråviken till våtmarken för att leka. På 60- och 70-talet lekte hundratals gäddor där om vårarna när området svämmades över. Det är Sportfiskarna och markägarna som ska restaurera våtmarken, med hjälp av bidrag från bland annat stålföretaget SSAB. (2015-05-27)

Miljöläget i havet runt Nacka

Ökande salt- och fosforhalter kommer att påverka Nackas och Värmdös skärgård, och nära centrala Stockholm hittas kvicksilver och läkemedelsrester. Svealandsrapporten sammanfattas i Nacka Värmdö Posten tillsammans med en presentation av en fosforfälla som kanske kan vara del av lösningen. (2015-05-20)

Hur hantera avfall i skärgården?

I början av maj höll Skärgårdsstiftelsen i ett seminarium på temat Avfall från det rörliga friluftslivet. Representanter från skärgårdskommuner i Stockholms län, Svenska turistföreningen och liknande organisationer i Norge och Finland lyfte tankar, frågor och erfarenheter. Problemen kring hanteringen av avfall i väglöst land är tydlig och gemensam. Mängden avfall som slängs i skärgården ser ut att öka, Detta påverkar både miljön i stort och arbetsmiljön för tillsynsmän och naturvårdare. – Vi äger problemet men har inga klara lösningar säger Anna Ehn, projektledare på Skärgårdsstiftelsen. (2015-05-20)

Miljoner till havet

Två projekt längs svealandskusten har fått pengar från HaV för åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. Det ena projekten Ekosystembaserad förvaltning av BSPA Stora Nassa-Svenska Högarna och det andra är Naturvärden inom Fifång-Askö-Hartsö. (2015-05-12)

Uppsala satsar på renare vatten

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att i år dela ut tre miljoner kronor till 15 lokala vattenvårdsprojekt. Genom alla de projekt som genom åren fått LOVA-bidrag i vårt län så räknar vi med att belastningen på Östersjön kan minska med cirka 80 ton kväve och 4,4 ton fosfor per år, säger Ingrid Wänstrand, havsmiljöutredare på Länsstyrelsen i Uppsala län. (2015-05-12)

Stranderosionen kan beräknas

Länsstyrelsen i Stockholm har uppskattat hur stora delar av länets kuststräckor som riskerar erosionsskador orsakade av vågsvall från större båtar. – Det är det första försöket att beräkna omfattningen av starnderosion i Stockholms län, säger Sonja Råberg, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen. Resultatet visar att 38 kustvattenförekomster har hög eller god hydromorfologisk status, 22 har måttlig status, 20 hade otillfredsställande status och tre dålig status.  (2015-05-12)

Miljömålen måste in i kommunala beslut

Åtta generaldirektörer vädjar till kommunpolitikerna i en gemensam debattartikel. Sveriges kommuner är avgörande för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Det kreativa, offensiva och framåtsyftande miljöarbetet i kommunerna är bra, men räcker inte. Sexton år har gått sedan Sveriges miljökvalitetsmål – för framtida generationer – beslutades av riksdagen. En nyligen gjord utvärdering visar att vi har lång väg kvar. (2015-05-07)

Blå flagg i Trosa

Trosa gästhamn är en av tolv hamnar i Sverige som uppfyller kriterierna för den internationella miljöutmärkelsen Blå flagg. För att få Blå flagg måste måste hamnen eller stranden uppfylla ett antal kriterier inom vattenkvalitet, säkerhet, service, miljöutbildning samt information.  (2015-05-07)

Med näsan i blåstången

Mer än 200 barn och ungdomar från Storstockholmsområdet kommer att besöka Skärgårdsstiftelsens marker under maj och juni. I projektet Utbildningsplats Skärgården får barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund lära sig om öarnas och kustlandskapets natur, miljö och historia.  (2015-04-27)

Du slipper bottenmåla båten i år

Det är dags att göra båten färdig för sjön. Idag målar cirka 80 procent av alla båtägare sin båt med mer eller mindre giftig båtbottenfärg för att slippa beväxning och havstulpaner. Till det går det åt drygt en halv miljon liter färg per år. Vi har en god nyhet: i år slipper du måla båten. Numera finns det en hel rad fiffiga metoder för att hålla båtbotten ren från påväxt utan att förgifta vattenmiljön. (2015-04-27)

Syrebrist och fiskdöd i Edsviken

Syreförhållanden i Edsviken beskrivs som usla i årsrapporten för Edsvikens miljökontrollprogram. Stora delar av botten på ett djup av sju meter eller mer är död på grund av syrebrist. En mängd fiskar dog av syrebrist i slutet av augusti förra året. En liknande händelse inträffade 2010. Edsvikens vattensamverkan, som består av kommunerna med avrinning till Edsviken, arbetar långsiktigt för att förbättra situationen. (2015-04-23)
1 2 3 4 5 6  

Sök på havet.nu