Så fungerar havet

Det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur havet fungerar rent fysikaliskt. Annars är mycket av resonemangen kring miljötillstånd och livsmiljöer svåra att förstå.


Salthalten betyder mycket

Svealandskustens bräckta vatten påverkar växt- och djurlivet mycket kraftigt. Endast få arter klarar att leva i en sådan miljö. Den speciella blandningen av arter med ursprung från hav, som torsk och blåstång, respektive sötvatten, som abborre och kransalger, är välbekant för oss, men ovanlig i världen.

Salthalten längs Svealandskusten varierar från nästan sött i områden med stora sötvattensutflöden, till ungefär sex promilles salthalt i de södra delarna. Djupvattnet är ofta saltare. Normal salthalt i världens hav är 35 promille.


Språngskikt är viktigt att förstå

Vattenmassan är ofta skiktad som en tårta, där vattenmassorna ligger i flera lager med skarpa gränser i mellan. Dessa gränser kallas språngskikt, eftersom många mätvärden förändrar sig kraftigt över ett litet djup; de gör ett språng. Dessa vattenmassor blandar sig sällan eller aldrig med varandra.

Saltvatten är tyngre än sötvatten. Det betyder att det söta vattnet ligger vid ytan och det salta vid bottnen. Däremellan finns ett salthalthaltssprångskikt, en haloklin. Ytvattnet är ofta syrerikt och näringsfattigt eftersom där är fullt av växtplankton. Bottenvattnet är ofta syrefattigt och näringsrikt eftersom nedbrytning av döda växtplankton sker där.


Temperaturen spelar roll

även temperatursprångskikt, eller termokliner som de också kallas, kan bildas. Framför allt under sommaren då ytvattnet värms upp av solen. Varmt vatten är lättare än kallt, och flyter därför ovanpå det kalla djupvattnet. även dessa språngskikt gör att vattenmassor inte blandas så bra, men termokliner är inte alls så stabila som haloklinerna. De försvinner oftast efter sommarsäsongen.


Uppvällning inträffar ibland

Ytströmmar eller vindar kan ibland få bottenvatten att välla upp till ytan. Det pågår hela tiden i Stockholms innerskärgård, där utflödet av Mälarens söta vatten driver en ytström. Det inträffar också ganska ofta längs Södermanlands kust. Vid sådana tillfällen kommer det näringsrika bottenvattnet upp till ytan och växtplankton frodas.

Sök på havet.nu