Unik täckning i förbundets program

Omfattningen av Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagning är unik i landet eftersom så gott som varje vattenområde i Svealand provtas årligen, och med mycket hög kvalitet. Kunskapen om miljötillståndet i vattnet och bottnarnas syretillgång är således mycket god.

Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som på medlemmarnas uppdrag mäter och beskriver miljötillståndet längs hela svealandskusten, från älvkarleby i norr till Nyköping i söder.


Vi är stolta att presentera....

För första gången presenteras samtliga resultat från förbundets provtagningsverksamhet. För alla 179 stationer presenteras trenddiagram och i förekommande fall ekologisk status över salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll. Totalt 15 diagram för varje station.

Samtliga variabler förklaras och presenteras närmare. För att sätta mätresultaten i någon slags relevant relation, visas i diagrammen också medelvärdet för det större åtgärdsområde dit stationen hör.
Välkomna in!


Till grund för bedömning och åtgärder

Förbundet mäter sedan 2001 regelbundet vattenkvaliteten på ett stort antal stationer i hela Svealands skärgård. Den rumsliga täckningen gör området unikt i landet genom att så gott som varje vattenförekomst provtas årligen enligt Vattendirektivets bedömningsgrunder. Bedömningen av tillståndet blir därför enhetlig och mycket väl lämpad för att studera hur de olika kvalitetsfaktorerna bedömer status.

Resultaten används av vattenvårdande myndigheter för bedömning av vattenkvaliteten och för att visa på utvecklingstrender. Detta är sedan underlag för olika åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten längs vår kust och i Östersjön.


Mätningar av högsta kvalitet

Vattnet undersöks i juli och augusti varje år på ett stort antal stationer längs Svealandskusten. Mätningarna görs med högta kvalitet och helt enligt nationella riktlinjer. Mätningar görs av kväve och fosfor, klorofyll, syre, siktdjup, salthalt och temperatur. Dessutom analyseras växtplanktonprover på ett 30-tal av stationerna. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Sök på havet.nu