Experter på Svealandskusten

Här samlar vi regionala experter på hur miljöarbete bedrivs och hur Svealandskusten fungerar. Syftet är att intresserade lätt ska kunna komma i kontakt med er och att ni lätt ska kunna hitta varandra. Här finns allt från miljötjänstemän på kommuner och län till forskare som arbetar med relevanta frågor och kunnigt folk på olika miljöorganisationer.


Anmäl dig

Här kan du anmäla dig som expert. Eller ändra uppgifterna om dig själv.


Hitta experter

Här finns en lista på alla anmälda experter. Sök på namn, organisation eller något sökord.
Klicka på namnet så får du mer information.

Totalt 43 sökträffar. Visar sidan 1 av 2

Henrik C. Andersson | Expert vid Landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län

Ämnesområde: länsfiskekonsulent

: 08-785 4055 : Henrik.C.Andersson@lansstyrelsen.se

Camilla Andersson | Expert vid Kommunledningskansliet, Östhammars kommun

Ämnesområde: Miljösakkunnig

: 0173-864 10 : camilla.andersson@osthammar.se

Roy Andersson | Expert vid Tekniska förvaltningen, Östhammars kommun

Ämnesområde: VA-chef

: 0173-861 97 : roy.andersson@osthammar.se

Gunnar Aneer | Expert vid

Ämnesområde: Östersjön och skärgårdars marina miljöer, fiskekologi, marin ekologi och biologi, miljöövervakning, recipientkontroll och mänsklig påverkan på de marina miljöerna

: 08 - 659 06 26 : gunnar.aneer@telia.com

Magnus Appelberg | Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser , SLU

Expertområde: fisk, fiskeri, övervakning, kust

: 010 4784113 : magnus.appelberg@slu.se

Christina Berglind | Expert vid Enheten för miljöanalys, Länsstyrelsen i Stockholms län

Expertområde: Miljöövervakning, kustvatten ,Vattenförvaltning ,Svealands kustvattenvårdsförbund ,Recipientkontroll

: 08-785 40 00 : christina.berglind@lansstyrelsen.se

Anna Bergsten | Expert vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Östhammars kommun

Ämnesområde: Miljö- och hälsoskyddsinspektör

: 0173-863 98 : anna.bergsten@osthammar.se

Ulf Bergström | Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU

Expertområde: Fiskefria områden, GIS-modellering, effekter av fredningsområden på fisk, kartläggning av viktiga fiskhabitat, ekosystemeffekter av fiske, Östersjön och Västerhavet

: 010-478 4117 : ulf.bergstrom@slu.se

Lena Bergström | Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU

Ämnesområde: Mitt övergripande intresse är att ta fram bra sätt att använda kunskap om havets ekosystem inom förvaltningen. Jag är koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav vid SLU. På Kustlaboratoriet är jag verksamhetsledare inom områdena miljöövervakning & datainsamling, samt integrerad ekosystemanalys.

: 010-478 4116 : lena.bergstrom@slu.se

Micke Borgiel | Expert vid Forskning & Utveckling , Sveriges Vattenekologer AB

Ämnesområde: Marinbiolog och limnolog. Utför miljöövervakning i hav och sjöar åt främst myndigheter, stiftelser, företag och universitet. Även forskningsuppdrag ingår i verksamheten.

: 0705609489 : micke.borgiel@vattenekologer.se

Tina Elfwing | Forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet

Ämnesområde: Föreståndare på Östersjöcentrum. Kan Östersjön i allmänhet och miljögifter i synnerhet.

: 08-16 11 09 : tina.elfwing@su.se

Isabelle Eriksson | Expert vid Vaxholms stad

Expertområde:

: isabelle.eriksson@vaxholm.se

Fred Erlandsson | Expert vid Kvalitets- och Miljöstyrning, Stockholm Vatten och Avfall

Expertområde: Sjöar, Vattendrag

: fred.erlandsson@svoa.se

Bengt Fladvad | Expert vid

Expertområde:

: bengtfladvad@gmail.com

Maria Forsell | Expert vid Miljöenheten, Nyköpings kommun

Ämnesområde: Miljöskydd vatten

: 0155-24 82 90 : maria.forsell@nykoping.se

Joakim Hansen | Forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet

Ämnesområde: Ekologi i grunda skärgårdsområden med dominerande vegetationsklädd mjukbotten

: 08-16 17 89 : joakim.hansen@su.se

Birgitta Held Paulie | Expert vid Miljöenheten, Nacka kommun

Ämnesområde: Ansvarig för kommunens miljöbevakning och projekt utifrån vattendirektivets mål

: 070-4319395 : birgitta.held.paulie@nacka.se

Arne Jamtrot | Expert vid Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Ämnesområde: Miljöövervakning av metaller och organiska miljögifter i urban akvatisk miljö.

: 08-508 28 939 : arne.jamtrot@stockholm.se

Lena Kautsky | Forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Ämnesområde: Min forskning är inriktad på att studera olika aspekter av makroalgers och rotade vattenväxters ekologi, förökningsmekanismer, populationsdynamik och fenotypisk plasticitet samt varor och tjänster som produceras i grunda kustmiljöer och algbälten.

: 08-16 28 59 : lena.kautsky@su.se

Robert Kautsky | Expert vid Webb, Azote

Ämnesområde: Jag utvecklar webbplattformen och konceptet havet.nu samt relaterade projekt.

: 0708693331 : robert@azote.se

Malin Kingfeldt | Expert vid Tekniska förvaltningen, Östhammars kommun

Ämnesområde: VA-ingenjör

: 0173-861 80 : malin.kingfeldt@osthammar.se

Linda Kumblad | Forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet

Ämnesområde: Jag är systemekolog och jobbar med hur miljön i Östersjöns kustzon kan förbättras. Sedan 2011 är jag tillsammans med Emil Rydin projektledare för BalticSea2020s projekt Levande kust.

: 08-673 97 63 : linda.kumblad@su.se

Ulf Larsson | Forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Expertområde:

: 08-16 42 61 : ulf.larsson@su.se

Kjell Larsson | Forskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet

Ämnesområde: Jag undervisar och bedriver forskning om sjöfart och marin miljö, bl.a. om hur sjöfartens negativa miljöeffekter kan reduceras. Jag driver även ett forskningsprojekt om samspelet mellan sjöfåglar och bottenfauna i Östersjön. Jag bedriver även ekologiska studier av kustlevande fåglar.

: 0480-497664 : kjell.larsson@lnu.se

Joakim Lücke | Expert vid Kvalitets- och miljöstyrning, Stockholm Vatten AB

Ämnesområde: Limnolog på Stockholm Vatten AB

: 08-522 124 60 : joakim.lucke@stockholmvatten.se

Sök på havet.nu