Rapporten Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten sammanfattar på ett populärvetenskapligt sätt miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, och innehåller flera artiklar från andra aktörer i regionen.

Via länkarna nedan kan du ladda ned rapporten i sin helhet eller de enskilda artiklarna. Där kan du också beställa den tryckta rapporten, och läsa pressmeddelandet.

Svealandskusten 2014

Syrefattigt djupvatten flödar in i skärgården

I rapporten Svealandskusten 2014 beskrivs hur syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. När syrehalterna i djupvattnet sjunker så flyr de djur som kan och resten dör. Djupt levande fisk i dessa fjärdar kan därigenom komma att få sämre födotillgång. Näringsämnet fosfor frigörs också från bottnarna vid syrebrist vilket lokalt kan bidra till algblomning.

Den återkommande redovisningen av tillståndet längs Svealandskusten samsas i år med resonemang om konsekvenser av nya referensvärden och tillförlitlighet i statusklassningen. Dessutom har förbundet sammanställt en källfördelad belastning för de nya åtgärdsområden som Vattenmyndigheten föreslagit, och analyserat hur enhetliga olika tillståndsvariabler är för de kustvatten som ingår.

Jordbruksverket redogör i en artikel för åtgärder inom jordbruket som kan ge goda effekter på kustvatten. Länsstyrelsen i Södermanland beskriver ett initiativ runt Svärtaån för att minska belastningen på de övergödda vikarna i Nyköping. Projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm berättar om naturvärdeskartor, och en forskargrupp förklarar varför grunda vikar behöver bättre skydd än vad som nu är fallet. I den nya delen Medlemspresentation berättar Viking Line om sin verksamhet och sina åtgärder för att skydda havsmiljön. I detta avsnitt kommer framöver andra medlemmar i förbundet att presenteras.
Sök på havet.nu