Rapporten Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten sammanfattar på ett populärvetenskapligt sätt miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, och innehåller flera artiklar från andra aktörer i regionen.

Via länkarna nedan kan du ladda ned rapporten i sin helhet eller de enskilda artiklarna. Där kan du också beställa den tryckta rapporten, och läsa pressmeddelandet.


Svealandskusten 2014

Syrefattigt djupvatten flödar in i skärgården

I rapporten Svealandskusten 2014 beskrivs hur syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. När syrehalterna i djupvattnet sjunker så flyr de djur som kan och resten dör. Djupt levande fisk i dessa fjärdar kan därigenom komma att få sämre födotillgång. Näringsämnet fosfor frigörs också från bottnarna vid syrebrist vilket lokalt kan bidra till algblomning.

Den återkommande redovisningen av tillståndet längs Svealandskusten samsas i år med resonemang om konsekvenser av nya referensvärden och tillförlitlighet i statusklassningen. Dessutom har förbundet sammanställt en källfördelad belastning för de nya åtgärdsområden som Vattenmyndigheten föreslagit, och analyserat hur enhetliga olika tillståndsvariabler är för de kustvatten som ingår.

Jordbruksverket redogör i en artikel för åtgärder inom jordbruket som kan ge goda effekter på kustvatten. Länsstyrelsen i Södermanland beskriver ett initiativ runt Svärtaån för att minska belastningen på de övergödda vikarna i Nyköping. Projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm berättar om naturvärdeskartor, och en forskargrupp förklarar varför grunda vikar behöver bättre skydd än vad som nu är fallet. I den nya delen Medlemspresentation berättar Viking Line om sin verksamhet och sina åtgärder för att skydda havsmiljön. I detta avsnitt kommer framöver andra medlemmar i förbundet att presenteras.
Stort intresse för provtagning

Nyhet 1/8, 2016

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust.


Åtgärder har gett resultat

Nyhet 9/6, 2016

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky.


Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Rapport 2017

Denna rapport har tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge ...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Rapport 2016

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som g...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Rapport 2015

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med sy...


Levande skärgårdsnatur 2016

Rapport 2016

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Lev...


Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Rapport 2016

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga näring...


Lika men ändå olika – Nyköpings fjärdar och Östhammarsfjärden

Rapport 2016

I detta avsnitt gör vi djupdykningar i två intressanta vattenområd...


Nya Slussen skapar ökade naturvärden

Rapport 2016

Slussen i Stockholm är i tekniskt dåligt skick och måste byggas om...


Medlemspresentation: SSAB i Oxelösund

Rapport 2016

Det stora stålbolaget SSAB i Oxelösund ligger alldeles vid kusten ...


Våtmarker –hur bra fungerar de egentligen?

Rapport 2016

Under de senaste decennierna har stora resurser satsats på att anl...


Sök på havet.nu