Vattenområden

Den minsta vattenenheten kallas på byråkratispråk för vattenförekomst och har egna id-nummer. Det är en specifik vattensamling, exempelvis en vik eller en fjärd. Ofta, men inte alltid, överensstämmer dessa vattenförekomster på ett ungefär med de vanliga namnen på vikar och fjärdar. Det finns nästan 200 vattenförekomster i vår region.

även denna webbplats är uppbyggd med vattenförekomsterna i centrum. Dit kopplar vi olika provtagningar och undersökningar som bedrivs, liksom information från VISS och SMHIs VattenWebb. Vattenförekomsterna är också kopplade till kommuner och län, liksom till de större åtgärdsområdena.


Svealands vattenförekomster

Totalt 189 stycken

Här listas alla våra vattenförekomster efter län. Några finns flera gånger eftersom de hör till flera län. Vattenförvaltningen bryr sig inte om administrativa gränser, utan fokuserar på avrinningsområden. Det finns tre olika vattenkategorier; kust, utsjövatten och övergångsvatten. Den sistnämnda kategorin avser vatten starkt påverkade av sötvattensutflöden och finns i vår region endast i Stockholms län där Mälaren rinner ut.


VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Ett verktyg för att nå bättre vatten

En databas med information om alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS är gjord för dem som dagligen arbetar med vattenfrågor, men är också tillgänglig för allmänheten, eftersom alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetet för ett bättre vatten. VISS har utvecklats av Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.


Vattenwebb

Information om sötvatten och kustvatten i Sverige

Ett stort arbete pågår runt om i Sverige med att nå god ekologisk status i Sveriges vatten. SMHI bidrar till denna vattenförvaltning med att samla in data och att utveckla olika verktyg och tjänster som ska underlätta miljöarbetet.
VattenWebb tillgängliggör modellberäkningar med S-HYPE och Kustzonsmodellen för sötvatten respektive kustvatten i Sverige. Vattenwebb är öppen för alla, men vänder sig främst till miljö- och vattenansvariga på nationella, regionala och lokala myndigheter.

Sök på havet.nu