Kustvatten i östhammar

Det finns mycket kust- och utsjövatten i östhammar, och vattenfrågorna är viktiga för kommunen. Roslagskusten är vida berömd för sin skönhet, men här finns också problemområden som behöver åtgärdas. Främst östhammarsfjärden, där den ekologiska statusen är dålig.


Kallrigafjärden

Fjärden är stor, grund och relativt ostörd av båttrafik. Hit tillförs stora mängder syresatt och näringsrikt vatten från Forsmarksån och Olandsån. Det ger förutsättningar för en mycket hög men ändå balanserad biologisk produktion. Fjärden är genom Långören-Glupudden relativt skyddad från hastiga vattenombyten. Dessa förhållanden gör Kallrigafjärden till ett mycket värdefullt lek- och uppväxtområde för ett flertal olika fiskarter.

Naturmiljön är känslig och når nationell skyddsklass i form av riksintresse för naturvård. En stor del av fjärden ingår också i Kallriga naturreservat och i Natura 2000-området Kallriga.

De största hoten mot Kallrigafjärden är om vattenkvaliteten i åarna försämras. Det kan ske genom förändrad markanvändning i åarnas avrinningsområden. Vattnet i Kallrigafjärden har enligt EU:s vattendirektiv klassats ha god kemisk status men måttlig ekologisk status. Detta innebär att alla som påverkar vattnet ska till 2021 ta ansvar för att vattenkvaliteten förbättras till god status.

  • VISS - Kallriga Fjärden
  • Kallriga naturreservat Kallriga består av kuststräckan mellan Jungfrufjärden och Kallerö samt Kallrigafjärdens västra delar. Det är en innerskärgårdsmiljö där kusten är väldigt sönderskuren och det finns många grunda fjärdar och vikar.
  • Kallriga Natura 2000-område Natura 2000-området består av kuststräckan mellan Jungfruholm i norr och Kal­lerö i söder samt Kallrigafjärdens västliga delar. Området består av barrskogsbevuxen moränmark, betad ädellövskog, strandängar, hagar, igenväxande lövängar och skogsbeten liksom variationsrika marina miljöer med laguner och andra grundområden.

östhammarsfjärden och Granfjärden

östhammarsfjärden och Granfjärden är östhammars tätorts mest betydande vattenmiljö. Båda fjärdarna används för bad, fiske och rekreation.

östhammarsfjärden är ett viktigt område för gösens och gäddans reproduktion. Fjärdarna är trösklade och genom landhöjningen på väg att avsnöras från havet. Fjärdarna är grunda och vattnet därför naturligt näringsrikt, men påverkas också att tillförsel från omgivande markområden och tätorten.

Kommunen arbetar med ett stort projekt för att förbättra vattenkvaliteten i dessa fjärdar. Bland annat har reningsverket kraftigt minskat sina utsläpp och arbetar nu med ytterligare reningssteg för kväve samt en våtmark som extra reningssteg.


Vattenförekomster i östhammar

Följande kustvattenförekomster hör helt eller delvis till Y kommun. ID-numren är internationell EU-standard, och används för otvetydig identifiering i vattenarbetet. I VISS, dit länken nedan går, presenteras samtliga svenska vattenförekomster utförligt.

Dragsfjärden, SE601250-182570
Galtfjärden, SE601000-183510
Gällfjärden, SE602400-183190
Hargsviken, SE601070-182870
Järsjöviken, SE600920-183090
Kallriga Fjärden, SE602120-181610
Kasfjärden sek namn, SE601440-184000
Mjölkfjärden, SE601204-182670
Norra Hargsviken, SE601190-182870
Norrfjärden, SE601300-184180
Raggaröfjärden, SE601310-183700
Sandikafjärden, SE601360-182510
Singöfjärden, SE601000-184030
ängsfjärden sek namn, SE601660-183550
öregrunds kustvatten, SE603870-181301
öregrundsgrepen, SE603000-181500
östhammarfjärden sek namn, SE601300-182880
östhammars kustvatten, SE601020-185050
Del av Bottenhavets utsjövatten, SE603634-183531
Del av N ålands havs utsjövatten, SE595913-190752


Karta över Östhammars kommuns kustvatten

De olika vattenförekomsterna är markerade och presenteras närmare om du klickar på symbolen.

Laddar karta

Sök på havet.nu