östhammars kommun - en del av Roslagen

östhammars kommun är en kustkommun med 400 mil strandlinje och en mångfald av öar. Nybildningen av ytvatten och grundvatten är ojämn under året och varierar mellan olika år. Vattnet är viktigt för kommunen av flera anledningar - som dricksvatten, som biotop för växter och djur och som rekreation och närmiljö för invånare och besökare.

Kustområdet sträcker sig från strax norr om Forsmark till söder om Hargshamn. I norr finns Kallrigafjärden som mynnar i öregrundsgrepen. öster om Gräsö finns ett stort skärgårdsområde med höga naturvärden. Granfjärden och östhammarsfjärden fortsätter ut mot Hunsaren och Galtfjärden. De inre delarna har mycket höga näringshalter och är ett av de mest prioriterade områdena för kommunen att arbeta med när det gäller vattenkvalitet. Två mindre fjärdar, Sandikafjärden och Långalmafjärden är långsmala, trösklade och delvis muddrade. Utanför Hargshamn breder den mer öppna Hargsviken ut sig och mynnar i Galtfjärden.

Två större åar mynnar vid kusten; Olandsån och Forsmarksån. Olandsån är extremt sjöfattig och transporterar ut det mesta av vattnet i samband med häftiga vår- och höstflöden, men är under sommaren ett långsamt flytande vattendrag.
Forsmarksån har flera sjöar som utjämnar flödesvariationerna mer. Trots att avrinningsområdet endast är en tredjedel så stort som Olandsån har den högre lågvattenföring.

Karta över Östhammars kommun

Laddar karta

Sök på havet.nu