Vattenarbete i Nyköping

Nyköpings kommun har sedan ett par år tillbaka en kommunal vattengrupp. Syftet är att internt samordna kommunens vattenfrågor, liksom att koppla ihop dem motsvarande arbete på länsstyrelsen, beredningssekretariatet och Vattenmyndigheten.

I Vattenmiljögruppen (VMG) finns representanter från Samhällsbyggnad, Tekniska och Räddningstjänsten. Gruppen arbetar på ett strategiskt plan med att bevaka och utveckla kommunens vattenarbete kopplat till Vattendirektiv och åtgärdsprogram.

Några aktuella projekt är:
En ny vatten- och avloppsledning som ska byggas mellan Sjösa och Vålarö för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp samt förbättra kustmiljön.
Projekt Blåstruktur som ska peka ut de viktigaste vattenstråken och hur deras värden ska säkerställas.
Arbetet med ett möjligt marint reservat

Sök på havet.nu