Provtagningar i Nyköping

Regelbundet återkommande undersökningar av kommunens vattenmiljöer utförs av de tre vattenorganisationer som finns i området. I övrigt pågår hela tiden olika projekt för att lyfta olika kust- och vattenfrågor.


Kontinuerliga provtagningar

Tre vattenorganisationer finns inom Nyköpings kommun. De utför kontinuerliga provtagningar av vattendrag, sjöar och kust.


Projekt Blåstruktur

Projekt blåstruktur drivs av Nyköpings kommun för att höja kunskapen om vattnets betydelse för djur, växter och friluftsliv. Projektet ska bland annat resultera i en blåstrukturplan som pekar ut de viktigaste vattenstråken i och omkring Nyköpings tätort och hur vi ska säkerställa deras värden.


I love Östersjön

Projektet I love Östersjön var en del av EU-projektet SkärgårdsMILJÖ. Projektets övergripande mål var att förbättra miljön i Östersjön och fungerade samtidigt som ett nätverk för informationsutbyte mellan deltagarländerna Sverige, Åland och Finland.
Projektet resulterade bland annat i en utställning och ett skolmaterial, för att öka medvetenheten om de allvarliga miljöhoten och de utmaningar som finns när det gäller Östersjöns miljötillstånd.


Gäddfabrik i Långsjön

Kommunen deltar i ett projekt som drivs av Sportfiskarna för att återskapa höga naturvärden kring Långsjön. Fram till slutet av 1980-talet steg fortfarande stora mängder gädda från Bråviken för att leka över de om våren översvämmade markerna, men i takt med att hävden upphörde kom lekplatserna sakta att växa igen. Även det tidigare rika fågellivet har gått tillbaka kraftigt.


Marint reservat?

Ekologerna i Nyköpings kommun har i uppdrag att inventera kommunens havsinnehav och att utreda förutsättningarna för att ytterligare tillgängliggöra Östersjöns värdefulla skatter för allmänheten.

Närheten till kust och skärgård är ett av Nyköping kommuns allra tyngsta argument för att locka såväl turister som nya kommuninvånare. Orörda marina miljöer kan bidra till att öka kommunens attraktivitet. Kommunen anser att det finns flera goda skäl för att ett eventuellt kommunalt marint naturreservat bör utredas.

Stort intresse för provtagning

Nyhet 1/8, 2016

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust.


Åtgärder har gett resultat

Nyhet 9/6, 2016

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky.


Så mår Värmdös fjärdar

Nyhet 12/5, 2016

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015.


Kan musselodling rädda Östersjön?

Nyhet 4/4, 2016

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen.


Film om havsöring och fiskevård

Nyhet 17/2, 2016

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sportfiskarna tagit fram en film, Silverskatten, som visar vilka fanta...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Rapport 2017

Denna rapport har tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge ...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Rapport 2016

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som g...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Rapport 2015

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med sy...


Levande skärgårdsnatur 2016

Rapport 2016

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Lev...


Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Rapport 2016

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga näring...


Sök på havet.nu