Vatten viktigt för identiteten

Stockholms vatten och långa strandpartier är en stor tillgång för stadens invånare och en viktig del av stadens identitet. Ungefär hälften av stränderna är gröna och dessa miljöer har ett stort värde för både stockholmarna och för växt- och djurlivet.

Staden har länge arbetat för att öka tillgängligheten till sjöar och vattendrag genom nya strandpromenader och omvandlingen av tidigare hamn- och industriområden till nya vattennära stadsdelar.

Stockholm har som storstad närmast unika förutsättningar för bad i de centrala delarna och det finns idag 30 officiella strandbad inom stadens gränser. Inom staden finns även ett 80-tal båtklubbar med sammantaget cirka 9 000 fritidsbåtar.


Stora förbättringar i miljön

I Stockholms kommun bor idag nära 0,9 miljoner invånare. Befolkningstätheten innebär en hög belastning på yt- och grundvattnet. Vattenkvaliteten i de flesta vattenområden har dock förbättrats de senaste decennierna.

I ett längre tidsperspektiv, sedan början av 1970-talet, har förbättringen varit mycket stor. Näringsinnehållet har blivit mindre och vattnet har blivit klarare. Stadens 750-åriga historia har också satt sina spår i bottensedimenten. Bottnarna i många sjöar och vikar innehåller höga halter av metaller och organiska miljögifter.


Dricksvatten och dagvatten

Över 90 procent av Stockholms läns befolkning försörjs med dricksvatten från Mälaren. Några av de viktigaste frågorna på lång sikt är den ökade risken för saltvatteninträngning i Mälaren på grund av klimatförändringen och stigande vattennivåer i Östersjön.

Ett annat prioriterat område är att lokalt ta hand om och rena dagvatten samt att minimera föroreningarna vid källan, med utgångspunkt från stadens dagvattenstrategi. Denna fråga blir allt viktigare när de hårdgjorda ytorna i staden ökar och klimatet förändras.


Lång tradition som sjöfartsstad

Stockholm har en lång tradition som sjöfartsstad. Det är viktigt att vidmakthålla en grundläggande infrastruktur för båttrafiken inte minst mot bakgrund av att sjöfarten i flera avseenden är mer miljöeffektiv än transporter på väg.

I Värtan-Frihamnen-Loudden har staden arbetat under flera år med att hitta goda lösningar för hur hamnverksamhetens behov kan tillgodoses, samtidigt som en ny vattennära bebyggelse utvecklas. Inriktningen är att Värtan-Frihamnen ska bli en renodlad färje- och kryssningshamn och en ny port till Stockholm.

Sök på havet.nu