Provtagningar i Stockholm

Flera olika typer av undersökningar görs i stadens regi. Miljöförvaltningen genomför både återkommande och enstaka undersökningar framför allt av miljögifter och ekologisk status. Stockholm Vattens omfattande recipientkontroll har drivits sedan 1960-talet. Resultatet från stadens vattenövervakning redovisas utförligt på Stockholms miljöbarometer.


Vattenövervakning

Sedan 1960-talet utförs regelbundna vattenundersökningar inom ramen för Stockholm Vattens recipientkontroll. Provtagningsprogram finns för alla sjöar och Mälar- och Saltsjövikar inom kommungränsen. Analyserna omfattar fysikaliska/kemiska parametrar. Några centralt belägna delar av Saltsjön ingår i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Stockholms skärgård. Övervakning som utförs av Svealands Kustvattenvårdsförbund omfattar Strömmen, Lilla Värtan och Brunnsviken.


Kemisk status/miljögifter

Sedan 2009 driver miljöförvaltningen ett program för miljögiftsövervakning i tre vattenområden: Årstaviken, Drevviken samt Saltsjön (Blockhusudden). Vatten provtas månatligen och fisk årligen. I vatten analyseras halter av metaller, alkylfenoler (till och med 2011) samt PFOS och PFOA (från och med 2012). I fisk analyseras bromerade flamskyddsmedel (PBDE och HBCD), PCB och PFOS. Under 2013 undersöks även några andra flamskyddsmedel (fisk) respektive perfluorerade ämnen (fisk och vatten). 2013 inkluderas en provlokal i Brunnsviken i övervakningsprogrammet.

Miljöförvaltningen har vid några tillfällen utfört undersökningar av föroreningar i bottensediment i alla stadens vattenområden. Under 2007 analyserades föroreningar i sediment från Mälaren-Saltsjön i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län. Under 2013 genomförs en första upprepning av denna undersökning. Analyserna inkluderar samma ämnen som vid den förra undersökningen och några ytterligare ämnen, bl a ftalater och bromerade flamskyddsmedel. Stockholm Vatten AB genomför analyser av metaller i skärgårdssediment vart tionde år.


Ekologisk status

Från och med 2012 genomför miljöförvaltningen övervakning av ekologisk status i utvalda vattenförekomster för att kunna göra bedömningar av ekologisk status enligt vattendirektivet.

Brunnsviken är det enda övergångsvatten som ingår i programmet. Utöver de provtagningar som görs inom ramen för Stockholm Vattens recipientkontroll genomförs bottenfaunaprovtagningar vart tredje år (med start år 2013) på två lokaler, Tivoli och Kräftriket. Tivoli, som ligger i Solna, är Brunnsvikens djupaste lokal och är därför av betydelse även för vattenmassan inom stadens gränser. Även helomfattande provtagning av växtplankton ingår i programmet (juni + augusti). Det innebär att total-biomassa, TPI, andel cyanobakterier och artantal analyseras.

Sök på havet.nu