Kustvattnen i Stockholm

I stadens vattenarbete har Stockholms del av kusten delats in i sex vattenområden som i Stockholms vattenprogram sammanfattas under benämningen Saltvattenvikar. Dessa är Saltsjön, Lilla Värtan, Djurgårdsbrunnsviken, Hammarby Sjö, Brunnsviken och Husarviken.

Brunnsviken och Hammarby Sjö var från början insjöar med sött vatten, som i sen tid har gjorts om till vikar med brackvatten. Husarviken är den enda återstående saltsjöviken i det ursprungligen djupa viksystem som också omfattade Laduviken, idag en insjö, Uggleviken, numera en våtmark samt Storängsbotten som är helt torrlagd. Djurgårdsbrunnsviken har inte förändrats lika mycket. Djurgårdsbrunnskanalen i vikens förlängning mot Lilla Värtan restaurerades dock på 1830-talet pga landhöjningens effekter.


Saltsjön

Med Saltsjön avses här vattenområdet från Strömmen och Karl Johanslussen i väster till Blockhusudden i öster. Saltsjön har två vikar, Djurgårdsbrunnsviken och Hammarby Sjö.

Stränderna är branta och vattendjupet är stort, som mest 40 meter vid Blockhusudden. Utflödet från Mälaren kommer till allra största delen genom Norrström, vid höga flöden också genom Karl-Johanslussen och vid mycket höga flöden genom Hammarbyslussen.

Det renade avloppsvattnet från Stockholms två avloppsreningsverk, Bromma och Henriksdal, släpps ut innanför Blockhusudden på 25-30 meters djup. Tillsammans med utflödet från Mälaren skapar utsläppen ett komplicerat system med olika strömriktningar på olika djup.


Lilla Värtan

Lilla Värtan tar vid utanför Saltsjön och sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr. även Lilla Värtan har två vikar, Brunnsviken och Husarviken.

På Stockholms sida upptas stranden från Loudden till Husarviken av industrier och hamnverksamhet. Både i norr och söder finns naturstränder med promenadvägar. Lidingösidan domineras helt av naturmark och bostadsområden.


Karta över Stockholms stads kustvatten

De olika vattenförekomsterna är markerade och presenteras närmare om du klickar på symbolen.

Laddar karta

Sök på havet.nu