Vattenarbete i Stockholm

Stadens vattenarbete utgår till stor del från Stockholms vattenprogram för åren 2006 till 2015. Vattenprogrammet innehåller mål och åtgärder för hur Stockholm ska få renare vatten samt värna och utveckla vattenområdena ur rekreationssynpunkt. Programmet anger hur staden ska arbeta för att uppnå miljökvalitetsnormerna God ekologisk vattenstatus och God kemisk vattenstatus.

Flera av Stockholms vattenområden delas av flera kommuner, vilket kräver samarbete över kommungränserna. Exempel på sådant samarbete är Tyresåns vattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund samt Svealands Kustvattenvårdsförbund.


Vattenprogrammets mål

Vattenprogrammet har två övergripande målområden: Miljökvalitet och Rekreation. Dessa är indelade i vardera åtta respektive fem delmål. På miljöbarometern kan man genom ett antal indikatorer löpande följa utvecklingen och åtgärdsarbetet i förhållande till målen.

2009 sammanställde miljöförvaltningen en lägesrapport till kommunfullmäktige. En ny rapport ska tas fram under hösten 2013:


åtgärder

Inom ramen för vattenprogrammet redovisas 260 förslag till åtgärder varav 134 nu är genomförda. Samtliga åtgärder med beskrivning, åtgärdsstatus och resultat redovisas på Miljöbarometern. Både i sin helhet och kopplat till respektive vattenområde (klicka på fliken åtgärder).


Ansvarsfördelning

Genomförandet av Vattenprogrammets åtgärder är främst ett ansvar för Stockholms stads förvaltningar och bolag. Vattenprogrammet har gemensamt tagits fram av de berörda förvaltningarna tillsammans med stadens kommunala vattenbolag, Stockholm Vatten AB.

Miljöförvaltningen ansvarar för samordningen av programmet, uppföljning av åtgärdsarbetet samt information om stadens vattenvårdsarbete via stadens hemsida och webbplatsen Miljöbarometern. En särskild samordningsgrupp ansvarar för att hålla ihop arbetet, och en styrgrupp beslutar om arbetets inriktning.

Sök på havet.nu