Provtagningar i Nacka

Flera olika typer av undersökningar görs i kommunens regi. Både enstaka insatser vid särskilda tillfällen och regelbundet återkommande provtagningar.


Vattenkemi och bottendjur

Genom provtagningsprogrammet som ägarna av de stora reningsverken är ålagda att svara för kontrolleras bl.a. näringsämnen, syrehalt, siktdjup och utbredning av bottendjur på några platser utmed Nackas norra kust och i Baggensfjärden. Nacka kommun beställer dessutom samma slags provtagningar i Lännerstasunden och Erstaviken.


Marin inventering

I arbetet med kommunens kustprogram gjordes en marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning på 20 platser utmed kusten. Inför bildandet av ett naturreservat gjordes 2011 en marin inventering av vattnen runt Svärdsön, där delar av Erstaviken och Baggensfjärden ingår. Nu pågår undersökningar i Vårgärdssjön och Neglingemaren.


Sedimentundersökningar

Specialundersökningar har gjorts inför ledningsdragningar och andra projekt. De flesta har gällt sediment.

Sök på havet.nu