Svealands kustvattenvårdsförbund

Svealands kustvattenvårdsförbund övervakar och utvärderar tillståndet i kustvattnet och arbetar för samordning och samverkan inom regionen. Förbundet är en ideell organisation, vars medlemmar utgörs av kommuner, länsstyrelser, landsting, företag och intresseföreningar i regionen.


Vatten värda att vårda

Svealands kustvattenvårdsförbund följer utvecklingen i och påverkan på kustvattnet, med målsättningen att skapa en gemensam bild av tillståndet. Då blir det lättare att prioritera och genomföra åtgärder för att nå god vattenkvalitet.
Förbundet verkar för en god vattenvård genom:

  • att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och orsaker till påverkan
  • en samordnad övervakning vars resultat är tillgängliga och av hög kvalitet
  • att verka för en samsyn om tolkningen av tillståndet i kustvattnet och om behovet av åtgärder
Resultaten av de omfattande provtagningarna används av vattenvårdande myndigheter och redovisas bland annat i den årliga rapporten Svealandskusten. De utgör dessutom grunden för denna webbplats, svealandskusten.se


Miljöanalys från Stockholms universitet

Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och utgörs av forskare, miljöanalytiker och teknisk personal vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB) och universitetets Östersjöcentrum.
EMB håller i den omfattande provtagningsverksamheten som utförs med samma höga kvalitet som den nationella miljöövervakningen. Institutionen inventerar, kvalitetsgranskar och sammanställer dessutom andra typer av relevanta miljödata. Allt detta underlag hålls i en databas, och utgör grunden för sammanställningar och miljöanalyser som görs i samverkan med forskare på Östersjöcentrum.


En omfattande verksamhet

Provtagningsprogrammet startade i augusti 2001, då med cirka 200 mätpunkter. De första åren gav förbundet en översiktlig bild av området och även av vilka punkter som är nödvändiga för att riktigt kunna bedöma tillståndet. Det har lett till att flera mätpunkter har kunnat tas bort. Sedan dess har stationer tillkommit som bekostas av respektive länsstyrelse, liksom ett antal stationer inom den nationella miljöövervakningen som samordnats med förbundets program.

Förbundet strävar efter utökad samordning med de lokala recipientkontrollprogrammen. Detta görs genom dialog med olika verksamhetsutövare om vad som är möjligt och nödvändigt för att deras data ska kunna samutvärderas med förbundets data. Hittills har detta lyckosamt genomförts i Oxelösunds, Nynäshamns och Nacka kommun.

Förutom provtagning arbetar förbundet med att kartlägga förorenande utsläpp, och har även tagit fram en vattenomsättningsmodell för området. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.


Mätningar av högsta kvalitet

Omfattningen av Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagning är unik i landet eftersom så gott som varje vattenområde i Svealand provtas årligen, och med mycket hög kvalitet. Kunskapen om miljötillståndet i vattnet och bottnarnas syretillgång är således mycket god.

Sök på havet.nu