Jag vill beställa Svealandskusten 2013

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad så länge det rör sig om enstaka exemplar.

Namn:

ev. Organisation:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Epostadress:
Svealandskusten 2013 - om miljötillståndet längs Svealands kust

Svealandskusten 2013 sammanfattar miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten redovisar huvudsakligen resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, men innehåller också artiklar från andra aktörer i regionen. I rapporten redovisar förbundet resultaten från de omfattande undersökningar och analyser som utförts under året. I en sammanställning av belastningen från de tolv största vattendragen längs vår kust, redovisas från vilka mänskliga verksamheter näringen kommer och vilka källor som står för huvuddelen av belastningen. Tillståndet längs Svealandskusten beskrivs mer utförligt än vanligt. Förutom status och trender presenteras helt nya kartor som visar de faktiska mätvärden som använts för statusbedömning. Kartorna har en mycket fin skalindelning, vilket ger en betydligt mer komplex bild än statusbedömningens klassindelning. Även syresituationen i kustvattnen redovisas utförligt. Andra artiklar i rapporten handlar om syrepumpningsförsöket i Lännerstasundet, den omfattande restaureringen av Björnöfjärden, siktdjupet som minskat i Stockholms innerskärgård, att fiskynglens svält troligen inte orsakas av brist på djurplankton, regionala undersökningar av kustfiskbestånden, resultat från en undersökning av metaller i abborre samt om säl och skarv som kustfiskets konkurrenter.

Sök på havet.nu