Algbältets utbredning kan ge viktiga upplysningar om flera olika miljöfaktorer. Fleråriga arters djuputbredning påverkas exempelvis av partikelmängden i vattenmassan, vilket till viss del avspeglar närsaltsförhållandena i vattnet. Ettåriga arter återspeglar i högre grad faktorer som förhöjd närsaltshalt i ett område, närsaltspulser samt temperatur- och salthaltsförhållanden. Variationen är dock stor inom denna parameter, och vissa arter kan därför vara svåra att följa i tiden.