Genetiskt främmande populationer sprids i stor skala i Sverige inom framförallt fiske- och viltvården samt skogsbruket. Avsikten med utsättningarna är att öka eller bibehålla produktionen av exempelvis fisk. Kunskapen om exakt vilka populationer som sprids, var utsättningarna görs, hur omfattande de är och vilka de eventuella effekterna är saknas i stor utsträckning.