Mellan hösten 2005 och hösten 2006 togs prover från strömming längs Bottenhavets kust, för att undersöka halter av dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika PCB:er. Dioxinhalterna i Bottenhavet får betraktas som förhöjda och är en orsak till att Livsmedelsverkets rekommenderar begränsningar i konsumtion av fet fisk för flickor och kvinnor i fertil ålder. Koncentrationerna i strömming fångad under vår/sommar överstiger också i genomsnitt EU’s gränsvärde på 4 pg/g färskvikt.