Det finns många kustområden med kraftigt förorenade bottensediment. Dessa områden kan läcka miljögifter under lång tid och behöver ofta saneras. Traditionella metoder såsom muddring och övertäckning har många negativa konsekvenser, framför allt för de sedimentlevade djuren, och utveckling av bättre metoder behövs därför. En lovande metod är att täcka sedimentytan med ett tunnt skikt av ett absorberande material såsom aktivt kol. Tanken är att de bottenlevande djuren då själva blandar ner materialet, vilket medför att miljögifterna läggs fast och blir otillgängliga för djuren. I denna avhandling har metoden undersökts, både med avseende på effektivitet i fastläggning av organiska miljögifter och dess effekter på djurlivet. Resultaten visade att både läckage till vatten och biotillgänglighet minskade kraftigt, men att påverkan på djurlivet var omfattande och relativt långvarig. Förfinade metoder och utvärdering av kostnader och nytta för både samhälle och miljö behövs för att bättre avgöra vilken metod som som passar bäst i olika områden.