Så mår svenska hav

Sveriges tre stora havsområden, Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet, skiljer sig åt markant vad gäller biologiska, kemiska och hydrografiska förutsättningar. Det finns många miljöproblem som är gemensamma för de tre havsområdena, men även en hel del som skiljer sig åt. Miljögifter och näringsämnen följer med vattenströmmar mellan de olika områdena. Samtidigt är vattenutbytet mellan de olika havsbassängerna relativt litet, vilket kommer att ha betydelse för miljöproblemens spridning och vilken effekt miljöstörningen får i ekosystemet.

Våra svenska hav är hårt drabbade av miljöproblem. Framför allt påverkas de, även långt utanför kusterna, av alla 85 miljonerna människor som bor inom avrinningsområdet. Intensivt jordbruk, tung industri, stora städer och mycket trafik ger ifrån sig både näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet och orsakar skador på viktiga livsmiljöer. Hårt fisketryck och omfattande exploatering av kustområdena är andra allvarliga hot mot havsmiljön.

Bottniska viken

I Bottniska viken är miljögifter det största miljöproblemet. Längs kusterna har det sedan länge funnits många stora industrier, och miljögifterna transporteras även norrut med strömmar från Egentliga Östersjön. De allra största miljögiftsproblemen finns i de södra delarna av Bottenhavet. Syrehalterna har försämrats i Bottenhavets djupvatten, vilket troligtvis beror på att syrefattigt vatten kommit in från Egentliga Östersjön.

Egentliga Östersjön

Egentliga Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden.Omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelse till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Kombinera detta med en vattenmassa som aldrig blandas om ordentligt och ett bräckt vatten där alla arter redan lever på gränsen av de tål. Resultatet blir ett hav som vi borde behandla med största försiktighet.

Västerhavet

Ett stort problem i Västerhavet är överfisket. Hela 25 av Västerhavets fiskarter är rödlistade, och mer än hälften av dessa är akut eller starkt hotade. Bestånden av stora rovfiskar har minskat, vilket tros ha bidragit till att grunda vikar fylls av fintrådiga alger och att ålgräset försvinner. När det gäller miljögifter är giftiga båtbottenfärgerna fortfarande ett problem, trots att användningen av dessa förbjudits.

Nationell miljöövervakning

För att kunna ge en beskrivning av miljösituationen i havet, och indikera storskaliga förändringar av ekosystemet bedrivs nationell övervakning av havet. Det är ofta forskare på myndigheter och universitet som är praktiskt ansvariga för att genomföra övervakningen. På så sätt kan miljöövervakningen dra nytta av forskning, och tvärtom.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.