Så mår havet

Inget av världens hav är längre opåverkade av mänskliga aktiviteter. Men påverkan varierar och får olika effekter världen över. I tropiska hav kan problemen ha en helt annan karaktär än i kalla havsområden nära polerna. Sveriges tre stora havsområden, Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet, skiljer sig åt markant vad gäller biologiska, kemiska och hydrografiska förutsättningar. Även miljöproblemen skiljer sig åt i de olika havsområdena.

Miljötillståndet i världshaven

Inget av världens hav är längre opåverkade av våra mänskliga aktiviteter. Men förutsättningarna skiljer sig åt, och påverkan är olika stor och av olika karaktär världen över.

Så mår svenska hav

Våra svenska hav är hårt drabbade av miljöproblem. Intensivt jordbruk, tung industri, stora städer och mycket trafik ger ifrån sig både näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet och orsakar skador på viktiga livsmiljöer. Hårt fisketryck och omfattande exploatering av kustområdena är andra allvarliga hot mot havsmiljön.

Miljötillståndet i Bottniska viken

Längs Bottniska vikens kuster har det sedan länge funnits många stora industrier, och miljögifter är det största problemet i detta havsområde.

Miljötillståndet i Egentliga Östersjön

Egentliga Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelse till världshaven blir vattenomsättningen låg och utsläpp kvar under lång tid.

Miljötillståndet i Västerhavet

Västerhavets fiskbestånd är under hårt tryck från yrkesfiske, och många fiskbestånd är överfiskade.

MER LÄSNING