Kvävets kretslopp i havet är intressant eftersom det har en nyckelroll i problematiken runt övergödning och för att det hela tiden upptäcks nya processer i omsättningen av detta viktiga näringsämne. Målet med denna avhandling var att bättre förstå hur mikroorganismernas omvandling av kväve mellan olika former påverkas av biotiska och abiotiska faktorer. Meiofauna, de mycket små djuren som lever mellan sandkornen, ökar kväveförlusten från systemet. Större djur, som havsborstmasken Marenzelleria får istället kvävet att stanna kvar. Syrebrist i sedimenten får nitrifikationsprocessen att stanna, vilket i sin tur begränsar processerna denitrifikation och anammox och har negativ påverkan på ekosystemet. Inuti samlingar av cyanobakterien Nodularia spumigena, som bildar illa omtyckta blomningar under sommaren, finns syrefria områden, även i väl syresatta vatten. Det gör att både aeroba och anaeroba processer pågår, och en komplett kvävecykel kan åstadkommas.