Den verksamhet som Naturvårdsverket har ansvaret för kan delas upp i tidsserier, screening, provbankning och effektstudier. Här presenteras ett förslag på hur denna övervakning ska gå till.